Wykaz miejsc zagospodarowania

WYKAZ

miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Słupcy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

[art. 9e ust. 1pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./].

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK ):
1. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Sulańska 13, 62 – 510 Konin:
1) Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP);
2) Składowisko odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125