ZARZĄDZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2016 rok

w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) ) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i art 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ) oraz uchwały Nr XI/66/15 z dnia 10.11.2015 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 zarządzam, co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki, 62-400 Słupca, ul. Plac Szkolny 1, dotację w wysokości: 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozwój struktur siatkarskich w Słupcy”
2. Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zajęcia z tenisa ziemnego”
3. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy, 62-400 Slupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
4. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 12 000 zł z przezanczeniem na realizację zadania: „Z wiatrem za pan brat”
5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KOPERNIK, 62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 27, dotację w wysokości: 29 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach ogólnorozwojowych i pozostałych sekcjach UKS Kopernik wraz z udziałem w zawodach i turniejach.”
– kwota dotacji: 2 000 zł
b) „Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej na basen połączona z nauką pływania”
– kowota dotacji: 17 000 zł
c) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie badmintona wraz z udziałem w meczach i turniejach”
– kwota dotacji: 10 000 zł
6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej – Słupecki Klub Piłkarski „SKP Słupca”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 79 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć sportowych oraz udział zawodników w zawodach sportowych.”
7. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Szkolenie sportowe i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział zawodniczek i zawodników w zawodach sportowych. Organizacja imprez sportowych, w tym rozgrywek, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych”
8. Słupeckiemu Klubowi Tenisa Stołowego, 62-400 Słupca, ul. Podbipięty 7, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym”
9. Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM”, 62-400 Słupca ul.Traugutta 10A/11, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:”Aktywna rodzinko rzuć do kosza„
10. Stowarzyszeniu Pasjonaci Słupca, 62-400 Słupca, Źródlana 1, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe rozpoczęcie wakacji – Skok przez płot”
11. Słupeckiej Organizacji Strzeleckiej „FORT”, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 1000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „ASG z Słupecką Organizacją Strzelecką „FORT”
§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach: Ochrony i konserwacji zabytków w mieście Słupca. Wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych, przyznaje się:
1. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 1 000 zł z przezanczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 2 000 zł z przezanczeniem na realizację zadania: „Adaptacja kulturowa ulicy Wojska Polskiego w Słupcy”
3. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 53, dotację w wysokości: 3 000 zł z przezanczeniem na realizację zadania: „Ochrona i konserwacja zabytków w mieście Słupca – Renowacja starych pomników-grobowców na cmentarzu św. Krzyża w 2016r. Słupca miastem wielu niepowtarzalnych zabytków. – Zorganizowanie warsztatów malarskich.
4. Stowarzyszeniu „Nasze dzieci”, 62-400 Słupca, ul. Okopowa 4a, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przedszkolak z pyrką w tytce”
5. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka1, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:”Bo najważniejsza w życiu jest pasja„warsztaty muzyczne dla dzieci.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

Burmistrz Miasta Słupcy

/-/ Michał Pyrzyk

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125