XXIII Sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.23.2017

Słupca, dnia 8 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy
z w o ł u j e
XXIII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:
16 lutego 2017 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za 2016 rok – druk nr 1.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – druk nr 2.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 9.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 10.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 11.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka rowerowa Słupca – Giewartów – Kosewo” – dokumentacja techniczna – druk nr 12.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 13.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 14.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 15.
21. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta za 2016 rok – druk nr 16.
22. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2016 rok:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,
c) Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125