Informacja o uzyskanych poziomach

INFORMACJA
o osiągniętych przez Gminę Miejską Słupca oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 -2016 roku.
[art. 3 ust.1 pkt 9)lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm./].
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013r. – 20% ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2014r. – 17,9 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2015r. – 18,3 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2016r. – 0,24 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%).
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013r. – 19,8% ( poziom wymagany – co najmniej 12%), w 2014r. – 31% ( poziom wymagany – co najmniej 14%), w 2015r. – 34,6% ( poziom wymagany – co najmniej 16%), w 2016r. – 27,0% ( poziom wymagany – co najmniej 18%),.
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015r. – 100,0% (poziom wymagany co najmniej – 40,0% ), w 2016r. – 100,0% (poziom wymagany co najmniej – 42,0% ).

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125