ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy

ZARZĄDZENIE NR 58/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1)   oraz art. 41e, 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)2)  §2 Uchwały Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy, zarządzam co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminną Radę Dzialalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy w składzie:
a) Przedstawiciele Rady Miasta Słupcy:
– Barbara Biskupska – Sobolewska
– Robert Święcicki
b) Przedstawiciele Burmistrza Miasta Słupcy:
– Joanna Kazibut
– Artur Lubański
c) Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
– Marcin Pietrzykowski
– Jacek Smuszkiewicz
– Teresa Więckowska
– Rafał Piwowarczyk

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej w ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2016 poz. 1948, z 2017 poz 573

print

Pobierz załącznik

  • pdf Zarządzenie58 2017001
    ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy
    Data dodania: 30 czerwca 2017 08:01 Rozmiar pliku: 413 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125