Fundacja PZU z Kulturą – konkurs

Fundacja PZU z Kulturą

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. Fundacja wspiera finansowo organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. W ramach konkursu przyznawane są dotacje na realizację projektu zgodnego z celami Konkursu.

Wnioski mogą składać:

fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. 2016 poz. 40),

stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. 2017 poz. 210),

uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. 2016 poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 500 000 zł. Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł brutto. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji. Koszty administracyjne finansowane w ramach Dotacji nie mogą przekraczać 10% całkowitego kosztu Projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się w szczególności: wynagrodzenie koordynatora Projektu, wynagrodzenie księgowej, koszty prowadzenia biura.

Termin składania wniosków upływa 11 września 2017 r. o godz. 11:59. Wnioski można składać od 10 sierpnia 2017 r. Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji www.fundacjapzu.pl, w zakładce „Złóż wniosek”. Decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line.

Fundacja PZU

ul.Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

tel. (22) 582 49 20

fundacja@pzu.pl

www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl/275.html

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125