Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA NR XXVII/184/17 RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U z 2016r. poz. 446 ze zm.1) /, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.2) / Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948 z 2017r. poz. 730, poz. 935.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920.

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Miejskiej Słupca stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 4,30zł /słownie cztery 30/100/ za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 w wysokości 15,00zł/słownie: piętnaście 00/100/ za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/28/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych /Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2015r. poz. 601/.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125