Opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości niezamieszkałych

UCHWAŁA NR XXVII/185/17 RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U z 2016r. poz. 446 ze zm.1) /, art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.2) / Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948 z 2017r. poz. 730, poz. 935.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1020, poz. 12502, poz. 1920.

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Miejskiej Słupca stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od wielkości pojemnika i tak:
1) za pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 20,00zł,
2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 40,00zł,
3) za pojemnik o pojemności 800l – w wysokości 108,00zł,
4) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 143,00zł,
5) za pojemnik o pojemności 1500l – w wysokości 195,00zł,
6) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 690,00zł.
2. Ustala się wyższą stawkę, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane i tak:
1) za pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 40,00zł,
2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 80,00zł,
3) za pojemnik o pojemności 800l – w wysokości 220,00zł,
4) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 300,00zł,
5) za pojemnik o pojemności 1500l – w wysokości 400,00zł,
6) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1400,00zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/29/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych /Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2015r. poz. 600/.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125