Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie sposobu rozpatrywania reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Słupcy

Zarządzenie Nr 62/2017
Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu rozpatrywania reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Słupcy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.)1) oraz § 22 ust. 2 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/2015 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 769 ), Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje: .
§ 1. Reklamacje składa się  od opłaty dodatkowej nałożonej przez  kontrolera  w wezwaniu (raporcie), na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Reklamacje uwzględnia się w przypadku okazania kontrolerowi albo w biurze Strefy Płatnego Parkowania:
a) biletu parkingowego zakupionego w parkomacie w czasie wystawiania wezwania lub 5 minut od jego wystawienia,
b) ważnego identyfikatora lub abonamentu, uzyskanych przed wystawieniem wezwania,
c) ważnej karty parkingowej ale tylko w przypadku parkowania pojazdu przez osobę niepełnosprawną w miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
§ 3. Reklamacje można uwzględnić jeżeli zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w dostateczny sposób udowodni, że wykupił bilet parkingowy.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Utrzymania Infrastruktury Miejskiej.
§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza reklamacyjnego od nałożonej opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania w Słupcy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

 


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125