Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 10 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 99/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 10 października 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2018

Na podstawie art. 5a ust 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) § 2 ust. 2 lit. d i ust. 3 oraz § 3 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3689 z dnia 23 czerwca 2014 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2018 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1.1. „ Harmonogram wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 r.

12 czerwca wyłonienie zespołu koordynującego
12 czerwca – zarządzenie Burmistrza Słupcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 2018 rok (w tym powołanie zespołu koordynującego wraz z niezbędnymi załącznikami tj. Regulamin, formularz zgłaszania zadania, karta do głosowania, harmonogram itp. – komplet)
13 czerwca – 18 czerwca – kampania informacyjna i przygotowanie zadań przez mieszkańców
19 czerwca – 1 września – zgłaszanie zadań
4 września – 8 września – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem BO
12 września – ogłoszenie listy zadań
12 września – 15 września – działania informacyjne
18 września – 23 października – głosowanie
26 października – ogłoszenie wyników”

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Miasta Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy.

 

Burmistrz
/-/ Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

  • pdf z99-2017
    Data dodania: 11 października 2017 12:33 Rozmiar pliku: 134 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125