XXX sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.30.2017
Słupca, dnia 3 listopada 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXX sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

10 listopada 2017 r. (piątek) o godzinie 13,30 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych –
druk nr 1.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2018 rok. – druk nr 6.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie XXX sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125