XXXI sesja Rady Miasta Słupcy

 

BRM.0002.31.2017

Słupca, dnia 13 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXXI sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 13,00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Słupca na lata 2018 – 2022 – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni niektórych nazw ulic na terenie miasta Słupcy – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 – druk nr 9.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/215/17 Rady Miasta Słupcy – druk nr 10.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok – druk nr 11.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2018 rok – druk nr 12.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2018 rok – druk nr 13.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2018 rok – druk nr 14.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie XXXI sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125