XXXII Sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.32.2018

Słupca, dnia 23 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXXII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

1 lutego 2018 r. (czwartek) o godzinie 13,00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto Słupca oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego – druk nr 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” realizowanego
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – druk nr 9.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 11.
17. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Słupcy za rok 2017 – druk nr 12.
18. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2017 rok:
a) Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,
b) Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej,
c) Komisji Rewizyjnej.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125