XXXIII sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.33.2018

Słupca, dnia 21 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXXIII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

1 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 13,00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – druk nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Słupcy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – druk nr 7.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125