Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2018.05.16

 

BRM.0012.52.2018

 

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 21 maja 2018r. (tj.poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy – druk nr 2.
c. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidacje niskosprawnychi nieekologicznychźródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Słupcy – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 8.
i. Przedstawienie Radzie Miasta projektu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w związku z przystąpieniem do komunalizacji.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
k. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 10.
l. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – druk nr 11.
m. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 – druk nr 12.
n. Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 13.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/

 


Słupca, dnia 2018.05.17

BRM.0012.52.2018

 

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 22 maja 2018r. (tj.wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy – druk nr 2.
c. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidacje niskosprawnychi nieekologicznychźródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Słupcy – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 8.
i. Przedstawienie Radzie Miasta projektu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w związku z przystąpieniem do komunalizacji.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
k. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 10.
l. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – druk nr 11.
m. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 – druk nr 12.
n. Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 13.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125