XXXVI sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.36.2018

Słupca, dnia 16 maja 2018 r.

 

Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Miasta Słupcy, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godzinie 13,00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy ulica Pułaskiego 21.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacje z działalności:
a) Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – druk nr 1,
b) Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – druk nr 2.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Słupcy – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 8.
13. Przedstawienie Radzie Miasta projektu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w związku z przystąpieniem do komunalizacji.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 10.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2017 rok – druk nr 11.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – druk nr 12.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 13.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125