Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dziennik Ustaw z 2018 pozycja 1561


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-KOMUNIKAT ws. składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych KW II


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017

2018-KOMUNIKAT o liczbie mieszkańców -K.W. w Koninie II


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-KOMUNIKAT ws. sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji KW II


Informacja o UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych


Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej


 

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

zarządzenie 72-2018


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r.o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 24 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy w wyborach do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Słupcy o okręgach


OBWIESZCZENIE Starosty Słupeckiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Starosta Słupecki podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej s Słupcy w wyborach do Rady Powiatu Słupeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Obwieszczenie Starosty Powiatu Słupeckiego


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I


INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁUPCY z 11 września 2018r.

Ustala się następujący plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy związany z rejestracją list kandydatów na radnych i burmistrzów:
1. Co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Miasta w Słupcy sala nr 207 tel. (63) 277 27 27 wew. 207, fax (63) 277 26 69.
2. Dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:
12.09 – 14.09.2018r. w godzinach 12.00 – 15.00
15.09.2018r. w godzinach 10.00 – 13.00
17.09.2018r. w godzinach 13.00 – 24.00
3. Dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójtów/burmistrzów pełnione będą w dniach:
20.09 – 21.09.2018r. w godzinach 14.00 – 15.00
24.09.2018r. w godzinach 14.00 – 15.00
25.09.2018r. w godzinach 14.00 – 16.00
26.09.2018r. w godzinach 14.00 – 24.00

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Słupcy
/-/ Sylwia Frydrychowicz


I N F O R M A C J A
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych

Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, że na podstawie art. 428 § 1 i art. 450 w związku z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) pełnomocnicy właściwych komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać właściwym terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów do rad gmin/miast lub rad powiatów nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 września 2018 r.
Termin na dokonanie powyższej czynności określony przez kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaje wydłużony do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24.00 na mocy przepisu art. 9 ust.2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jednocześnie informuję, że w dniu 17 września 2018 r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie będzie pełniony dyżur do godz. 24.00.
Informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych BIP Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, gmin i starostw.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski


I N F O R M A C J A
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych

Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, że na podstawie art. 428 § 1 i art. 450 w związku z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) pełnomocnicy właściwych komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać właściwym terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów do rad gmin/miast lub rad powiatów nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 września 2018 r.
Termin na dokonanie powyższej czynności określony przez kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaje wydłużony do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24.00 na mocy przepisu art. 9 ust.2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jednocześnie informuję, że w dniu 17 września 2018 r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie będzie pełniony dyżur do godz. 24.00.
Informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych BIP Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, gmin i starostw.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński


UCHWAŁA NR XXXIII/248/18 RADY MIASTA SŁUPCY z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Słupcy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

UCHWAŁA NR XXXIII/248/18 RADY MIASTA SŁUPCY


UCHWAŁA NR XXXIV/251/18 RADY MIASTA SŁUPCY z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Słupcy.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/18 RADY MIASTA SŁUPCY


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 13 września 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwanych dalej jako komisje obwodowe) na terenie powiatu kolskiego, konińskiego, tureckiego oraz miasta na prawach powiatu: Konin jest Komisarz Wyborczy w Koninie I.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w urzędach gmin, na obszarze których siedzibę mają te komisje w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie … – tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały. Stosownie do § 5 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 13 września 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwanych dalej jako komisje obwodowe) na terenie powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego jest Komisarz Wyborczy w Koninie II.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w urzędach gmin, na obszarze których siedzibę mają te komisje w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie … – tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały. Stosownie do § 5 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy
z dnia 18 września 2018 r.
Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Słupcy, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Słupcy w następującym okręgu wyborczym:

• Okręg wyborczy nr 12, obejmujący następujące ulice:
Osiedle Niepodległości 9, Osiedle Niepodległości 10, Osiedle Niepodległości 11, Osiedle Niepodległości 12.

W wyżej wymienionym okręgu wyborczym w terminie do dnia 17 września 2018 r.  do godz. 24:00 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanym wyżej okręgu wyborczym Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, pokój nr 207, w dniach:
19.09.2018r.(środa) w godzinach 14.00 – 15.00
20.09.2018r.(czwartek) w godzinach 14.00 – 15.00
21.09.2018r.(piątek) w godzinach 14.00 – 15.00
24.09.2018r.(poniedziałek) w godzinach 14.00 – 15.00

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy
/-/ Sylwia Frydrychowicz


print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125