III sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.3.2019
Słupca, dnia 20 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
III sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

28 lutego 2019 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk nr 1.
 6. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2020 – druk nr 2.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i zakresu działania Komisji Inwentaryzacyjnej – druk nr 5.
 10. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektu sporządzonego spisu oraz karty inwentaryzacyjnej nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Słupcy na prace restauratorskie w kościele parafialnym rzymskokatolickim p. w. św. Wawrzyńca
  w Słupcy – druk nr 6.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego – druk nr 7.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019 – druk 8.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok – druk nr 9.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie III sesji Rady Miasta Słupcy.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125