Ruszyła IX edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Ogłoszenie IX edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami 2019”
I. Podstawa prawna:
Konkurs ogłasza się na podstawie Uchwały Nr 642/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
18 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.
II. Cel konkursu:
Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2018 i/lub 2019 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.
III. Termin realizacji:
Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 23 kwietnia 2019 roku.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2019 roku. Zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 roku.
IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2018 i/lub 2019 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
V. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z Uchwałą Nr 642/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” oraz Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa z dniem 24 maja 2019 roku.
2. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z jego edytowalną wersją na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD) oraz dokumentację fotograficzną należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2019”
VII. Informacje dodatkowe:
1. Ogłoszenie Konkursu, Regulamin Konkursu i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej i BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

https://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/

oraz w Biurze obsługi Konkursu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. 61 8567334, 61 8567300.
2. Informacji w sprawie Konkursu udziela:
Monika Zembrzycka, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl,
+48 618567334.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125