XI sesję Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 12 grudnia 2019 r.

BRM.0002.11.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XI sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – druk nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – druk nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów publicznych i parków w m. Słupcy – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu – druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – druk nr 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 11.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 12.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 13.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Słupca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi – druk nr 14.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 15.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy – druk nr 16.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Słupca – druk nr 17.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 18.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 19.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i planu tych wydatków – druk nr 20.
25. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 21.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk nr 22.
27. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2020 rok – druk nr 23.
28. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2020 rok – druk nr 24.
29. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok – druk nr 25.
30. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2020 rok – druk nr 26.
31. Wolne wnioski i informacje.
32. Zamknięcie XI sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125