Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza pisemny przetarg ograniczony do podmiotów prowadzących działalność oświatową, na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupcy przy ul. Armii Krajowej  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, w celu wybudowania budynku i prowadzenia w nim  działalności oświatowej – przedszkola publicznego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 05 lutego 2020r
Burmistrza Miasta Słupcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 i art. 40 ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), § 9 uchwały Nr XVI/81/2007 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. poz. 4299 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62 – 400 Słupca

ogłasza pisemny przetarg ograniczony do podmiotów prowadzących działalność oświatową,
na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupcy przy ul. Armii Krajowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, w celu wybudowania budynku i prowadzenia w nim
działalności oświatowej – przedszkola publicznego

 

Nieruchomość z oznaczeniem KW: KN1S/00002810/3

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych: 2296/4

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,3749

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego: usługi sportu i rekreacji usługi oświaty

Cel zagospodarowania nieruchomości: zabudowa usługowa

Forma przekazania nieruchomości: dzierżawa

Wadium w złotych: 10 000,00

Minimalny roczny czynsz netto w złotych: 29 300,00

Termin wnoszenia czynszu: Czynsz płatny w dwóch równych ratach do 31 stycznia i do 31 lipca każdego roku

 

Termin składania ofert: 19.03.2020r. do godz. 09:45 w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Termin wpłaty wadium: 16.03.2020r. na konto Urzędu Miasta w Słupcy podane w ogłoszeniu w wysokości 10 000,00 zł.
Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, sala nr 207 dnia 19.03.2020 r. o godz. 10:00.

Warunki przetargu:
1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dwie zaklejone koperty umożliwiające identyfikację Oferenta w BOK-u Urzędu Miasta w Słupcy, w terminie do dnia 19.03.2020r. do godz. 09:45:
a) jedną z napisem: Wadium: „Przetarg – dzierżawa Słupca, ul. Armii Krajowej” zawierającą dowód wpłaty wadium w postaci potwierdzenia z banku;
b) drugą z napisem: Oferta: „Przetarg – dzierżawa Słupca, ul. Armii Krajowej” zawierającą ofertę przetargową.

2. Oferta przetargowa powinna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
a) imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, numer NIP, odpis z właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich, w przypadku cudzoziemców uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualny odpis z właściwego rejestru powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i warunkami przetargu, i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez Oferenta działalności oświatowej na terenie województwa wielkopolskiego nieprzerwanie przez minimum 5 lat;
e) potwierdzenie wiarygodności ekonomicznej Oferenta, w szczególności poprzez złożenie dokumentów wskazujących na:
– aktualną sytuację finansową (bilans, sprawozdanie finansowe, inne);
– oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego,
f) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości;
g) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miejskiej Słupca;
h) koncepcja prowadzenia działalności oświatowej na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu z uwzględnieniem zapewnienia działalności przedszkola publicznego, które:
– realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
– zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
– przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zgodnie z kryteriami naboru w postępowaniu rekrutacyjnym określonymi przez Radę Miasta Słupcy;
– zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane wobec osób pracujących w przedszkolach publicznych określone w odrębnych przepisach;
– umożliwia rozwój zawodowy nauczycieli,
– prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci;
– stosuje innowacyjne metody prowadzenia zajęć w przedszkolu;
– angażuje się w akcje, konkursy, turnieje organizowane przez inne podmioty.
i) oferowany czynsz – wyższy od minimalnej wysokości czynszu;
j) wstępną graficzną i opisową koncepcję zagospodarowania przedmiotu dzierżawy (postulowana wielkość przedszkola: 5-oddziałowe) zgodną z obowiązującymi przepisami;
k) informację o sposobie realizacji całej inwestycji (zastosowane standardy, technologie) wraz z przewidywanymi nakładam na realizację całej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania inwestycji;
l) harmonogram realizacji inwestycji z podaniem zakresu prac realizowanych w poszczególnych etapach (w rozbiciu na miesiące);
m) deklaracja zatrudniania w pierwszej kolejności osób z terenu miasta Słupcy.

Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia, z nieumieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi oferenta oraz taka do której w osobnej kopercie nie załączono dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do części niejawnej przetargu.

3. Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 16.03.2020r. na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta w Słupcy BS Słupca Nr 69 8542 0001 0024 3377 0003 6903 z dopiskiem: Wadium:
„Przetarg – dzierżawa Słupca, ul. Armii Krajowej”.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miejskiej Słupca:
a) wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego,
b) wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w razie uchylania się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
c) Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: rozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu, na rachunek podmiotu wpłacającego.

4. Ogłaszający przetarg ma prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.
5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, na okres 10 lat. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
6. Kwota czynszu ustalona w przetargu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT.
Warunki zmiany wysokości czynszu określone są w § 3 projektu umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia).
7. Wszelkie opłaty związane z zawarciem umowy dzierżawy obciążają dzierżawcę.
8. Regulamin postępowania przetargowego, wzór formularza ofertowego oraz istotne postanowienia umowy dzierżawy można pobrać w pokoju 302 Urzędu Miasta w Słupcy w dniach i godzinach pracy Urzędu lub pod adresem www.bip.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125