Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

18 czerwca 2020do8 lipca 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Burmistrz Miasta Słupcy – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Miejskiej Słupca.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien być osobą:
1) pełnoletnią,
2) zamieszkującą na terenie miasta Słupcy,
3) posiadającą co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługującą się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:
1) komunikatywność,
2) obowiązkowość,
3) rzetelność.

II. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych, w tym oświadczenie o niekaralności (wzór do pobrania).

III. Termin składania ofert: do dnia 8 lipca 2020r.

IV. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Kazimierza Pułaskiego 21 – Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „ Powszechny Spis Rolny 2020. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie miasta Słupcy ustalona została w ilości 1 osoba.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
3. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b) 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
Rachmistrz, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz.

Wszelkie informacje dotyczące naboru na rachmistrza terenowego można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, ul. Kazimierza Pułaskiego 21, 62-400 Słupca lub pod numerem telefonu: 63 277 27 27, wew. 102.

https://www.bip.umslupca.finn.pl/bipkod/005/006/004

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125