Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się: w dniu 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12.00 posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 – druk nr 1.
b. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk nr 2.
c. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za 2019 rok – druk 3.
d. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2019 – druk nr 4.
e. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 5.
f. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 6.
g. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 7.
h. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy – druk nr 8.
i. Sprawozdanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016-2020 – druk nr 9.
j. Raport z monitorowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017-2023 – druk nr 10.
k. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2017-2019 – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród dla uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym – druk nr 12.
m. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/273/14 z dnia 29 maja 2014 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 13.
n. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 14.
o. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 15.
p. Projekt uchwały w sprawie wskazania swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy kadencji 2020-2023 – druk nr 16.
q. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2020 r. – druk nr 17.
r. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 18.
s. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 19.
3. Rozpatrzenie wniosku SPZOZ w Słupcy o udzielenie dotacji na zakup respiratora.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Tadeusz Markiewicz /


Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się: w dniu 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 14.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 – druk nr 1.
b. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk nr 2.
c. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za 2019 rok – druk 3.
d. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2019 – druk nr 4.
e. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 5.
f. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 6.
g. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 7.
h. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy – druk nr 8.
i. Sprawozdanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016-2020 – druk nr 9.
j. Raport z monitorowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017-2023 – druk nr 10.
k. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2017-2019 – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród dla uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym – druk nr 12.
m. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/273/14 z dnia 29 maja 2014 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 13.
n. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 14.
o. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 15.
p. Projekt uchwały w sprawie wskazania swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy kadencji 2020-2023 – druk nr 16.
q. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2020 r. – druk nr 17.
r. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 18.
s. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 19.
3. Rozpatrzenie wniosku SPZOZ w Słupcy o udzielenie dotacji na zakup respiratora.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek /

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125