XV sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.15.2020
Słupca, dnia 21 września 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e

XV sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

30 września 2020 r. (środa) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiary Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020- druk nr 1.
6. Sprawozdanie za rok 2019 z Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- druk nr 2.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za 2019 rok – druk nr 3.
8. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2019 rok – druk nr 4.
9. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 5.
10. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 6.
11. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 7.
12. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy – druk nr 8.
13. Sprawozdanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016-2020 – druk nr 9.
14. Raport z monitorowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017-2023 – druk nr 10.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2017-2019 – druk nr 11.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród dla uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym – druk nr 12.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/273/14 z dnia 29 maja 2014 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 13.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 14.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 15.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy kadencji 2020-2023 – druk nr 16.
21. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2020 r. – druk nr 17.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 18.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 19.
24.Sprawozdanie z działalności za 2019 rok:
– Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
– Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej
– Komisji Rewizyjna
– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zamknięcie XV sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125