ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie wyłączenia z realizacji przez Urząd Miasta w Słupcy zadań w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych

ZARZĄDZENIE Nr 106/2020
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 02 listopada 2020 roku
w sprawie wyłączenia z realizacji przez Urząd Miasta w Słupcy zadań w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poza 1320 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010r. Nr 98, poz. 634) i § 24 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładzie pracy, wyłączam z realizacji zadania w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych od dnia 02 listopada 2020r. do odwołania.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na portalu internetowym miasta Słupcy (miasto.slupca.pl) oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
Burmistrz Mia-) Michał

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125