Wspólne zdalne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2020.11.04

BRM.0012.22.2020

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie § 37 ust. 1 i § 38 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 9 listopada 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

wspólne zdalne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 –druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Słupcy na lata 2020-2029 – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20 .. .. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2021 rok – druk 4.
e. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2020 rok – druk nr 7.
3. Wolne wnioski i informacje.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125