Informacja o uzyskanych poziomach

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Miejską Słupca oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2018 -2019.

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm./].

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018r. – 0,00 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 40%), w 2019r. – 0,00 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 40%).
  2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018r. – 32,7% ( poziom wymagany – co najmniej 30%), 2019r. – 42,8% ( poziom wymagany – co najmniej 40%).
  3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w w2018r.100,0% (poziom wymagany co najmniej – 50c ,0% ), w 2019r.100,0% (poziom wymagany co najmniej – 60,0% ),.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125