XVII sesja [on-line] Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.17.2020
Słupca, dnia 10.12.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

zwołuje
XVII sesję [on-line] Rady Miasta Słupcy na dzień:

17 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 12.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok – druk nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Słupca lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – druk nr 2.
7. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (autopoprawka) – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2021 rok – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2021 rok – druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2021 rok – druk nr 10.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie XVII sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125