Informacja dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą – rusza projekt pn.: „Dotacja na Twoją firmę”

Projekt pn.: „Dotacja na Twoją firmę” – logo

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim rozpoczyna realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Projekt skierowany jest do osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, mają ukończony 30 rok życia i należą do jednej z poniższych grup:

imigranci oraz reemigranci;
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
osoby ubogie pracujące;
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach)
zamieszkujących na obszarze następujących powiatów: miasto Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

W ramach realizowanego przez nas Projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę” będzie można otrzymać wsparcie finansowe (tzw. dotację inwestycyjną) oraz wsparcie pomostowe.

Projekt będzie realizowany w II edycjach. Rekrutację osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. wsparcia rozpoczynamy w ramach I edycji już od 18 stycznia 2021 r., II edycji od 7 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat Projektu są również dostępne na stronie:http://www.twojafirma.arrkonin.org.pl

[informację przekazała nam Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie]

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125