ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

ZARZĄDZENIE NR 11/2021
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) ) oraz § 3 ust. 7 Uchwały Nr XIV/94/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2016 r poz. 1527 i poz. 2197) i zapoznaniu się z protokołem Komisji d. s. rozpatrzenia i zaopiniowani wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca, Burmistrz Miasta, zarządza co następuje:

§ 1. Przyznać środki finansowe na wspieranie sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2021 następującym klubom sportowym:
1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, 62-400 Słupca dotację w wysokości 14 000 zł,
2) Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu Słupca, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 115 000 zł,
3) Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM” w Słupcy, ul. Traugutta 10A/11, 62-400 Słupca dotację w wysokości 15 000 zł,
4) Klubowi Sportowemu Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1, 62-400 Słupca dotację w wysokości 66 000 zł.
5) Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Słupcy, ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Słupca dotację w kwocie 72 000 zł.
6) Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu w Słupcy, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w kwocie 12 000 zł.
7) Kobiecemu Klubowi Piłkarskiemu Słupczanka Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, 62-400 Słupca dotację w wysokości 18 000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Rozwoju Lokalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125