XVIII sesja [on-line] Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.18.2021

Słupca, dnia 20.01.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

zwołuje
XVIII sesję [on-line] Rady Miasta Słupcy na dzień:

28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2020 – druk nr 1.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/36/2019 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji – druk nr 9.
14. Sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok:
– Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
– Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej
– Komisja Rewizyjna
– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie XVIII sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125