Burmistrz Słupcy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza  konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Adama Mickiewicza w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 10 lutego 2021 r.
w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.), §1, §2, §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1597 ze zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1587 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs w  celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.
§ 4. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do zarządzenia Nr 24/2021
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 10 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Słupcy
ogłasza  konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie  pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, placówce bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej:
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia  nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a)  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
–  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r.  poz. 2215 ze zm.), a w przypadku  nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276  ust. 1 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach  określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w pkt I pkt 2,5,6,8,10 i 11.
3. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej lub
3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy;
2) życiorys  z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzający okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię – w przypadku cudzoziemca, jednego z niżej wymienionych dokumentów:
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.);
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska;
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o  którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) – w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

III. Oferty należy składać:
1) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem  „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy” w terminie do dnia 26 lutego  2021 r. do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, lub przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Miasta w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Pułaskiego 21
do dnia 26 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

2) w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę nadawczo – podawczą: /UMSLUPCA/skrytka
Urzędu Miasta w Słupcy oferta składana powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 15:30.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Słupcy.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany w ofercie adres do korespondencji.
Kandydat do konkursu zgłasza się z dokumentem tożsamości.

VI.  Obowiązek informacyjny:

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
– KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Słupca reprezentowana przez Burmistrza Miasta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62 – 400 Słupca, tel. 63 277-27-27, e-mail: um@miasto.slupca.pl.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@miasto.slupca.pl, tel. 63 277-27-27 w. 105 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy. Podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 22 maja  2020 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4) Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164) oraz z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. opubl. w Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz.67 ze zm.)
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl
8) Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.
10) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125