Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2021.03.17

BRM.0012.26.2020

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie § 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 22 marca 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

zdalne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie funkcjonowania ,,Szafy” – wolontariat w mieście.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk nr 1.
b) Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 -2020 – druk nr 2.
c) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy z 2020 r. – druk nr 3.
d) Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2020 – druk nr 4.
e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 5.
f) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską – druk nr 6.
g) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 7.
h) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 8.
i) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
j) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 10.
k) Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 11.
l) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej – druk nr 12.
m) Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 13.
n) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych, nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi – druk nr 14.
3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Markiewicz


Słupca, dnia 2021.03.17

BRM.0012.26.2020

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie § 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 23 marca 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

zdalne posiedzenie
Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk nr 1.
b) Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 -2020 – druk nr 2.
c) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy z 2020 r. – druk nr 3.
d) Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2020 – druk nr 4.
e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 5.
f) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską – druk nr 6.
g) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 7.
h) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 8.
i) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
j) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 10.
k) Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 11.
l) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej – druk nr 12.
m) Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 13.
n) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych, nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi – druk nr 14.

3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125