XX sesja [on-line] Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 17.03.2021 r.

BRM.0002.20.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e

XX sesję [on-line] Rady Miasta Słupcy na dzień:

25 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk nr 1.
6. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 – druk nr 2.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy z 2020 r. – druk nr 3.
8. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2020 – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 11.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej – druk nr 12.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 13.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych, nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi – druk nr 14.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie XX sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125