ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 kwietnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 29 kwietnia 2021r.

uchylające zarządzenie w sprawie wyłączenia z realizacji przez Urząd Miasta w Słupcy zadań w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010r. Nr 98, poz. 634) zarządzam, co następuje:

§ 1

Traci moc Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 22 marca 2021r. w sprawie wyłączenia z realizacji przez Urząd Miasta w Słupcy zadań w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób skazanych.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na portalu internetowym miasta Słupcy (miasto.slupca.pl) oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Słupcy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 maja 2021r.

 

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125