230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzisiaj mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji przedstawiciele władz Miasta Słupca i Powiatu Słupeckiego złożyli w miejscach pamięci narodowej w Słupcy kwiaty i oddali hołd twórcom Konstytucji 3 Maja.

Rocznica skłania do zadumy i refleksji. Przypomnijmy sobie zatem najważniejsze fakty związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

Obrady Sejmu Wielkiego zapoczątkowały zmiany polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmiany dotyczyły przede wszystkim szlachty. Wśród obozów reprezentujących szlachtę znajdowali się patriotycznie nastawieni posłowie, którzy konsekwentnie zmierzali do zmian ustrojowych i uchwalenia Konstytucji. Obozowi patriotycznemu patronował król Stanisław August Poniatowski. Wśród reformatorów owego czasu znajdowali się wybitni przedstawiciele oświecenia, jak Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki. Celem uchwalonej Konstytucji 3 Maja, zwanej oficjalnie Ustawą Rządową, było zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, a także wprowadzenie nowej formy ustroju państwa. Konstytucja zwiększała znaczenie Sejmu. Sejm miał być wybierany na dwa lata i gotowy obradować w sytuacjach nadzwyczajnych. Władzę ustawodawczą przyznano izbie poselskiej, zniesiono liberum veto, uchwały miały zapadać większością głosów, zakazane zostały konfederacje tak szkodliwe dla ustroju Rzeczypospolitej. Władza wykonawcza spoczywać miała w rękach króla i tzw. Straży Praw, w skład której wchodził Prymas Polski, a także mianowani przez króla ministrowie. Konstytucja poruszała też sprawę chłopską ustalając, że relacje między szlachtą a chłopami będą regulowane przez organy państwowe.

Konstytucja 3 Maja miała doniosłe znaczenie dla Rzeczypospolitej, ale niestety miała też wpływ na negatywną względem Polski politykę krajów ościennych – Rosji, Prus i Austrii – i stała się powodem interwencji tych państw w celu niedopuszczenia do realizacji uchwał Konstytucji 3 Maja. Rzeczypospolita i jej mieszkańcy w drodze do realizacji postulatów dobrze zorganizowanego prawnie i ekonomicznie, a przede wszystkim suwerennego państwa, przebyli trudną drogę. Wszystkim tym, którzy walczyli o te dezyderaty oddajemy dziś hołd. Święto Konstytucji 3 Maja to święto, które upamiętnia ich wkład w wolną Polskę. Cześć Ich Pamięci. Niech się święci 3 Maja.

 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125