Informacja o uzyskanych poziomach

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Miejską Słupca oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2018 -2020.

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm./].

  1. Gmina Miejska Słupca osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018r. – 32,7% (poziom wymagany – co najmniej 30%) w 2019r. – 42,8% (poziom wymagany – co najmniej 40%) natomiast w 2020r. – 34,7% (poziom wymagany – co najmniej 50%).
  2. Gmina Miejska Słupca osiągnęła w 2019 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0,00% (poziom wymagany – nie więcej niż 40%), a w 2020 roku – 0,00% (poziom wymagany – nie więcej niż 35%).
  3. Gmina Miejska Słupca osiągnęła w 2019 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0,00% (poziom wymagany – nie więcej niż 40%), a w 2020 roku – 0,00% (poziom wymagany – nie więcej niż 35%).
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125