SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Słupca, kwiecień 2021 roku

I. Wprowadzenie
Rada Miasta Słupcy, uchwałą Nr X/78/19 z dnia 7 listopada 2019 roku, przyjęła „Program współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Program określa główne zasady współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania realizowanych przez podmioty zadań, określa cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W związku z pandemią COVID-19 nie wszystkie planowane konkursy na wsparcie realizacji zadań zostały ogłoszone. Część zadań realizowana w ramach ogłoszonych konkursów nie doszła do skutku ze względu na wprowadzone obostrzenia i ograniczenia.
Ze względu na pandemię COVID-19, w roku 2020 mniejszym zainteresowaniem w stosunku do lat poprzednich cieszyły się pozafinansowe formy współpracy takie jak – wynajem Sal Narad oraz środków transportu.

II. Organizacje pozarządowe i kluby sportowe współpracujące z Urzędem Miasta Słupcy w ramach realizacji rocznego programu współpracy na 2020 rok.
1. Stowarzyszenie „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, Słomczyce 8c, 62-420 Strzałkowo.
2. Międzyszkolny Klub Sportowy, Słupca ul. Powstańców Wlkp. 22B,
62-400 Słupca.
3. Słupeckie Towarzystwo Tenisowe, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca.
4. Liga Obrony Kraju, (Zarząd Powiatowy w Słupcy), ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.
5. Fundacja Piotra Reissa, ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań.
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, ul. Powstańców Wlkp. 28, 62-400 Słupca.
7. Grupa Biegowa – „Kimkolwiek jesteś, biegnij ze mną”
8. Stowarzyszenie Pasjonaci Słupca, ul. Orzeszkowej 3/41, 62-400 Słupca
ul. Warszawska 33, 62-400 Słupca.
8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów –– Oddział Słupca, Os. Niepodległości 14/6, 62-400 Słupca.
9. Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Słupcy, ul. Tysiąclecia 5A, 62-400 Słupca

III. Obszary i formy współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego W 2020 roku określono następujące priorytetowe obszary współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalność charytatywna;
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
18) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
21) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyka i krajoznawstwo;
23) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
24) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
25) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
26) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
27) ratownictwo i ochrona ludności;
28) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29) upowszechnianie i ochrony praw konsumentów;
30) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31) promocja i organizacja wolontariatu;
32) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
33) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
34) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych
35) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
37) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
38) rewitalizacja;

Współpraca odbywała się w następujących formach:

1) Pozafinansowej – w tym w szczególności poprzez:
a) udostępnianie na warunkach preferencyjnych sali narad Urzędu Miasta w Słupcy
b) udostępnianie środków transportu.
c) udostępnianie na realizację działalności statutowej i realizację zadań publicznych lokali oraz obiektów jednostek organizacyjnych Miasta,
d) informowanie podmiotów III sektora o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
e) udzielnie pomocy w aplikowaniu o środki pozabudżetowe,
f) obejmowanie patronatem projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
g) promowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. na stronie internetowej miasta Słupcy, w Informatorze Słupeckim,
h) współpraca i pomoc w realizacji projektów.

2) Finansowej – polegającej na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W 2020 roku z Miastem aktywnie współpracowały osiem organizacji pozarządowych, z którymi zawarto dziesięć umów. Na realizację zadań w Programie współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zaplanowano środki w wysokości 88 000,- złotych, z których rozdzielono 50 000,- złotych.
Kwota wydatkowana przez stowarzyszenia wyniosła: 44 940,01 złotych co stanowi 89,9% środków rozdzielonych na poszczególne zadania.
Z powodu pandemii nie został ogłoszony konkurs na zadania z zakresu: Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego. W związku z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości realizacji swoich zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu, na prośbę Stowarzyszenia ANMAR rozwiązano umowę na zadanie „Grand Prix Miasta Słupcy 2020”, na prośbę Stowarzyszenia Pasjonaci Słupca rozwiązano umowę na zadanie „Biegaj z pasją”, Stowarzyszenie ANMAR w ramach realizacji zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – Półkolonie miejskie” zwróciło kwotę 59,99 zł jako niewykorzystaną dotację.
Pozostałe organizacje terminowo rozliczyły otrzymane środki składając sprawozdania z realizacji zadań publicznych, które zostały zaakceptowane.

Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach wspierania realizacji zadania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznano:

1. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 10 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”
3. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Grand Prix Miasta Słupcy 2020”
4. Stowarzyszeniu Grupa Biegowa – Kimkolwiek Jesteś Biegnij Ze Mną, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 33, dotację w wysokości: 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „II Festiwal Biegowy w Słupcy”
5. Stowarzyszeniu Pasjonaci Słupca, 62-400 Słupca, ul. Orzeszkowej 3/41, dotację w wysokości 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Biegaj z Pasją – sport to zdrowie”
6. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Treningi piłkarskie oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasta Słupcy”

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach wspierania realizacji zadania na organizację wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznano:

1. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – Półkolonie Miejskie”.

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach wspierania realizacji zadania na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni przyznano:

1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Ustroniu Morskim”,
2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,
3. Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie”,

Wskaźniki oceny realizacji programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.:
a) liczba podmiotów wyrażających wolę podjęcia współpracy z Miastem Słupca w realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności: 8,
b) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 3,
c) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 10,
d) liczba zawartych umów na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych: 10,
e) liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 2,
f) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Słupcy na realizację przez podmioty zadań publicznych: 50 000,00 zł – wydatkowane zostało 89,9 % środków.

W roku 2020 nie zostały zgłoszone wnioski, uwagi ani zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

14 kwietnia 2021 roku.

Sporządził: Artur Lubański

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125