Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 21 czerwca 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
3. Współpraca stowarzyszeń i organizacji pozarządowych ze szkołami podstawowymi w zakresie profilaktyki zdrowia dzieci w wieku szkolnym.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2020 rok – druk 1.
b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 2.
c) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej – druk nr 3.

d) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk 4.
e) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 5.
f) Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2020.
g) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania –
druk nr 6.
h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 7.
i) Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 8.
5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

 


Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 22 czerwca 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 14:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy. Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2020 rok – druk 1.
b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 2.
c) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej – druk nr 3.
d) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk 4.
e) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 5.
f) Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2020.
g) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 6.
h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 7.
i) Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 8.

3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125