XXIII sesja Rady Miasta Słupcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXIII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 13.00

w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
3. Ślubowanie radnego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXII/2021)
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2020 rok – druk 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 2.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej – druk nr 3.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk 4.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 5.
13. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2020.
14. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Słupca.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 6.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 7.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 8.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miasta Słupcy.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125