Informacja

Słupca 24 września 2021r.

DPO.6232.1.4.2021

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. dz. U. z 2021r. poz.  888 ze zm./ Rada Miasta Słupcy w Uchwale Nr XXII/135/12 z dnia 27 września 2012r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z dnia 18 grudnia 2012r. poz. 6261/  postanowiła o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013r. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne czyli o włączeniu tych właścicieli nieruchomości do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

              Zgodnie art. 6c ust. 3c i 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2021rr. poz. 888 ze zm./ Burmistrz Miasta Słupcy informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w terminie od 01.01.2022r do 31.12.2022r.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 6c ust. 3a-3e  w/w ustawy wyznacza się termin do dnia 30 listopada 2021r. na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Słupca, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie umowy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci dotychczas systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę pozostają objęci tym systemem do 31 grudnia 2021r.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Uwaga:

Powyższa informacja nie dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, tzw. nieruchomości mieszanych tj. nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Informację podaje się do wiadomości poprzez:

  1. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy.
  2. Zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Słupca.
  3. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupcy w dniu 24.09.2021r.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125