Plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca

UCHWAŁA NR XXIII/183/2021
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)1) oraz art. 39 ust. 5, 5a, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)2) Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym, a także granice ich obwodów.
§ 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym w następujący sposób:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1A, 62-400 Słupca,
2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca.
§ 3. Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Słupca:
1) Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy obejmuje ulice: Armii Krajowej, Bielawska, Browarna, Były Obóz, pl. Bohaterów Warszawy, Bóźnicza, Ceglana, Cicha, Cmentarna, Dworcowa, Elektrowniana, Fabryczna, Firmowa, Gajowa, Mariana Jareckiego, Jeziorna, Jana Kilińskiego za wyjątkiem 6 A-H i 24-26, Kleczewska, Kolejowa, Mikołaja Kopernika 3 i 4, droga Kornacka, Koszucka, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Krzywa, Leśna, 11 Listopada, Łąkowa, Łężec, 3 Maja, Marcina ze Słupcy, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Objazdowa, Ogrodowa, Okopowa, Parkowa, Piastów, Polna, Pogodna, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przemysłowa, Kazimierza Pułaskiego, Pyzderska, Plac Parysa, Franciszka Ratajczaka, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej – Curie, Słoneczna, Apolinarego Szeluty, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Stodolna, Sukiennicza, 21 Stycznia, Plac Szkolny, Torowa, Romualda Traugutta, Tylna, aleja Tysiąclecia, Warszawska, Wąska, Wodna, Wojska Polskiego, Wspólna, Plac Wolności, Zagórowska, Zielona, Źródlana;
2) Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy obejmuje ulice: Asnyka, Stefana Batorego, Bohuna, Władysława Broniewskiego, Chopina, Stefana Czarnieckiego, Marii Dąbrowskiej, Jana Kazimierza, Ketlinga, Jana Kilińskiego 6A-H i 24 – 26, Kmicica, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika za wyjątkiem 3 i 4, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kukurydziana, Władysława Łokietka, Kornela Makuszyńskiego, Stanisława Moniuszki, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Nowowiejskiego, Elizy Orzeszkowej, Osiedle Niepodległości, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Podbipięty, Bolesława Prusa, Przemysła II, Róża, Władysława Stanisława Reymonta, Mikołaja Reja, Brunona Schulza, gen. Władysława Sikorskiego, Skrzetuskiego, droga Słomczycka, Jana III Sobieskiego, Smugowa, Juliana Tuwima, Widokowa, Wołodyjowskiego, Wygonowa, Zagłoby, Zamoyskiego, Stefana Żeromskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/36/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 5268).
§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w §2 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy i na stronie internetowej Miasta Słupcy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXIII/183/2021
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, rada gminy podejmując uchwałę dąży do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Dążenie to podlega ocenie kuratora oświaty w ramach opiniowania ww. uchwały.
Sieć szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, w taki sposób, że droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza:
1) 3 km – w przypadku uczniów kl. I – IV szkół podstawowych;
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V- VIII szkół podstawowych.
W związku z podjętą Uchwałą Nr XX/169/ 2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zachodzi konieczność włączenia tej ulicy – Stanisława Moniuszki do granic obwodów szkolnych. Biorąc pod uwagę lokalizację nowej ulicy, znajduje się najbliżej Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy. Przy ulicy tej docelowo ma zostać oddanych 160 mieszkań. Mieszkania te mają być oddawane sukcesywnie do użytku. Przypuszcza się, że w mieszkaniach tych będą najprawdopodobniej zamieszkiwały rodziny z dziećmi w wieku szkolonym.
Ze względu na aktualny brak zameldowania tych rodzin, nie jest wiadomo ile dzieci będzie zamieszkiwało. Jednakże z prognozy liczebności dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy w kolejnych latach szkolnych wynika, że włączenie ulicy do obwodu tej szkoły nie spowoduje wzrostu liczby oddziałów. Prognozuje się, że od roku szkolnego 2022/2023 liczba oddziałów w szkołach będzie ulegała zmniejszeniu.
Niniejszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu (pismo WNS.545.1.19.2021).
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378, Dz. U. z 2021 r. poz.1038.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 4, 619, 762.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125